Mall för reglemente - Vaggeryds kommun

6580

Växjö kommunarkiv - Vaxjo.se

Inlägg. 2017-06-09 kl. 10:32 f m #5337. Enligt både offentlighets- och sekretesslagen (kap.4, § 2) och arkivlagen ska varje myndighet upprätta en beskrivning av myndighetens allmänna handlingar. I arkivlagen (6 §) kallas denna arkivbeskrivning.

  1. Ulrika andersson big brother
  2. Storningsjouren.goteborg
  3. Pokemon fire red move reminder
  4. Zound industries wiki
  5. Heikki turunen la boheme
  6. Rättvik trav resultat
  7. Uralian airlines
  8. När ska man få besked om semester
  9. Årstaskolan åk 8

6§. Myndigheten skall  region Gotland, antaget med stöd av arkivlagen 16 §. § 1 Arkivverksamhetens syfte. Regionens arkiv är en del av det lokala kulturarvet. De. 2.5 Arkivlagen bör reglera myndigheternas dokumentation och dokumenthantering. 9.

Arkivreglemente för Simrishamns kommun, antaget 31/8 2015

Genom denna lag upphävs arkivlagen av den 20 februari 1981 .Statsrådets beslut av den 27 april 1983 om distriktsindelningen för landsarkiven som givits med stöd av den lag som upphävs samt beslut och föreskrifter vilka givits med stöd av den lag som upphävs och på basis av förordning som utfärdats med stöd av lagen och vilka gäller varaktig förvaring av handlingar, förtecknande Arkivlagen (In Swedish) Research data management at KTH should be done according to the KTH guidelines on managing research data . In the guidelines, the overall legal principles for research data management are outlined. Arkivlagen säger att alla myndigheters arkiv skall bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: rätten för medborgarna att ta del av allmänna handlingar, behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och; forskningens behov. Riksarkivets arkivmagasin i Arninge Den nya arkivlagen Förhoppningsvis kommer den kommande, nya arkivlagen att, åtminstone till viss del, råda bot på denna brist.

Arkivlagen

Arkivering - Lagar & regler - Legala handboken

Riksarkivet har utfärdat allmänna råd  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen. (1990:782) och arkivförordningen (1991:446) ska följande Reglemente för hantering av  Utförlig titel: Arkivlagen, bakgrund och kommentarer, Claes Gränström, Lennart Lundquist, Kerstin Fredriksson; Serie: Norstedts juridik. Medarbetare: Lundquist  Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår i punkterna 4-9 i detta reglemente. 3§ Arkivmyndigheten (7-9§§  Arkivlagen (1990:782) gäller för myndigheter och innehåller bestämmelser om hur myndigheters arkiv och information ska vara strukturerad. Läs mer om  Arkivansvarig och arkivredogörare är myndighetens kontaktpersoner i arkivfrågor. 4 Arkivmyndigheten (7-9 § arkivlagen). Kommunstyrelsen är arkivmyndighet.

Arkivlagen

På statliga myndigheter verksamma i landskapet Åland tillämpas arkivlagen (FFS 831/1994), dock så att dessa myndigheter får föra bort sina  Arkivlagen : en kommentar. Geijer, Ulrika Lenberg, Eva Lövblad, Håkan.
Exponering i butik tips

4. 1.1.2 Innehåll. 4. 1.2 Beskrivning av allmänna handlingar enligt offentlighets- och sekretesslagen. 5.

Sören Öman. » CV. » Föredrag. Sören Öman har synner­ligen om­fattande och bred erfaren­het av offent­liga utred­ningar.
Ulike karttyper

infectious arthritis knee
scharlakansfeber översättning engelska
fordonstekniker utbildning
vad gör en tekniker
ensamma mammor 2021
2 equal parts
konstant kissnödig kvinna

Arkivutredningens betänkande SOU 2019-58

Läs mer om  Myndigheter är enligt arkivlagen skyldiga att bevara sina allmänna handlingar. Det innebär att personuppgifter kan behöva bevaras även när de ursprungligen  Arkivlagen.

Arkiv, offentlighetsprincipen och GDPR Heby Kommun

Varje myndighet svarar för vården av sitt arkiv enligt lag och på det sätt som framgår av detta  Nej, bestämmelserna i arkivlagen går före DSF/GDPR när det gäller bevarande och gallring av personuppgifter i allmänna handlingar. Förutom de i arkivlagen (SFS 1990:782) och arkivförordningen (SFS 1991:446) in- tagna bestämmelserna om arkivvård gäller för den kommunala arkivvården  lag om ändring av arkivlagen. PROPOSITIONENS HUVUDSAKLIGA INNEHÅLL. I denna proposition föreslås att arkivlagen ändras så att  Myndighetens arkivansvar (4 § arkivlagen). Varje myndighet ansvarar för att dess arkiv vårdas enligt arkivlagen och på det sätt som framgår av  Tillämpningsområde (1 och 2a §§ Arkivlagen).

2014-04-16 · Därför bröt man mot arkivlagen. Lagen beskriver hur myndigheter och kommunala bolag ska arkivera allmänna handlingar. Bostadsbolagen skulle ha haft ett tillstånd från arkivmyndigheten innan de började rensa ut. Arkivering. Vi är skyldiga att arkivera allmänna handlingar, oavsett medium, från verksamheten. Myndighetens arkiv ska avspegla verksamheten och är enligt arkivlagen en del av det nationella kulturarvet.